, University of Kansas School of Medicine, Wichita, KS, United States